Home » assortment » Lelie » Blackburn

Onings Holland

Flowerbulbs

Blackburn

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

No acreage data available

Loài

LA Hybriden

Nhà lai tạo giống

Gebr. Vletter en Den Haan

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ Hoa cắt cành và hoa chậu Hoa cắt cành và hoa chậu