Home » assortment » Tulp » Pink Cameo

Onings Holland

Flowerbulbs

Pink Cameo

Loài

Dubbel vroeg

Chiều dài

middel

Thời kỳ ra hoa

middel

Diện tích ở Hà Lan (ha.)

Phân khúc

Củ hoa bán lẻ Củ hoa bán lẻ